TÜZÜK

DERNEĞİN ADI:

MADDE 1 – Derneğin adı BURGAZ YELKEN KULÜBÜ SU SPORLARI dır. Kısaca B.Y.K.S.S olarak anılacaktır.

DERNEĞİN MERKEZİ:

MADDE 2 – Derneğin merkezi; Güzelyalı-Mudanya’ dır. Derneğin şubesi yoktur.

DERNEĞİN FORSU:

MADDE 3 – Beyaz Zemin üzerine yakaya değmemek şartıyla dört mavi parçadan,ortasında yeşil timsah ve bayrak direği altında çapa bulunan Mavi, Yeşil ve Beyaz renklerin kullanıldığı fors dur. Flama altında Mavi renkle BURGAZ YELKEN KULÜBÜ yazılıdır.

Dernek amblemi ve isminin kullanım hakkı; Yönetim Kurulu’ nun izni olmadan, kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

DERNEĞİN AMACI:

MADDE 4 – Derneğin amacı; Türkiye Yelken Federasyonuna üye olarak, yelken branşını tescillendirmek, yelken sporunun özendirilmesine, yaygınlaşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak, topluma sportif, sosyal ve kültürel hizmetler vermek ve üyelerle arasındaki maddi ve manevi dayanışmayı sağlamak, onların sosyal ve kültürel ihtiyaçları ile ilgilenmektir.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI, BİÇİMLERİ VE FAALİYET ALANI:

MADDE 5 – Derneğin çalışma konuları, biçimleri ve faaliyet alanı aşağıda gösterilmiştir.

5.1- Memleket gençliğine ve sporseverlere yelken ve yatçılık sporunu tanıtmak, amatör yelkenci yetiştirmek, bu amaçla kurslar açmak,

5.2- Tekne sahiplerine teknelerinin bakım ve muhafazası için kolaylık göstermek, bu isler için lüzumlu tesisler kurmak, yarışlar düzenlemek.

5.3- Kara sularımızda veya dışında toplu yelken gezintileri, seyahatler düzenlemek, tesislerimizi yerli ve yabancı turistlere açık bulundurarak onları misafir etmek, teknelerinin her türlü bakım ve ihtiyaçlarını karşılamak.

5.4- Türkiye Sualtı Federasyonuna üye olarak can kurtarma, donanımlı dalış, jet ski, paletli yüzme, serbest dalış, sualtı görüntüleme, sualtı hokeyi, sualtı, rugbisi, zıpkınla balık avı eğitimleri ve yarışmaları düzenleme, seminer verme.

5.5-Dernek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurs, seminer, sempozyum, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları yapar, tesisler kurar, okul ve kurslar açar, eğitmenler, araçlar ve gereçler sağlar, yarışlar düzenler ve ev sahipliği yapar, amacı doğrultusunda finansman kaynağı bulmak için sponsorlarla işbirliği yapar, reklam geliri elde eder, sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunur, gelir getirici toplantılar düzenler.

5.6-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler kurar ve bunları tefriş eder. Ancak Kulüp (Dernek) tesislerinde, kumar olarak nitelendirilebilecek hiçbir oyun, bahis veya benzeri oyunlar oynanamaz ve düzenlenemez.

5.7-Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenler veya düzenletir.

5.8-Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere, engelli statüsünde olan insanlara, maddi ve manevi destekte bulunarak başarılı birey yetişmesini sağlar. Dernek gerektiğinde maddi durumu iyi olmayan ancak okuma isteği bulunan muhtaç öğrencilere burs verir,

5.9-Dernek amaçlarını gerçekleştirmek veya gelir sağlamak için her türlü taşınır, taşınır kıymet, taşınmaz ve demirbaşlar satın alabilir ve satabilir, kiralayabilir.

5.10-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, bilgisayar yazılım- donanımını, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder,

5.11-Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için sağlanan kârı üyelerine dağıtmamak kaydı ile Kulüp (Dernek) İktisadi İşletmeler ve üyelerinin sportif ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile sandık kurabilir, bu faaliyetlerle ilgili düzenlemeleri yapar ve yönetir, ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurabilir ve işletebilir,

5.12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurabilir,

5.13-Gerekli izin alınarak, derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurabilir,

5.14-Amacın gerçekleştirilmesi için Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

5.15-Yönetim Kurulunun önerisi ile federasyonu bulunan, başka spor dallarında da faaliyet gösterilmesine Genel Kurul tarafından karar verilebilir.

5.16-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

5.17-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür, ilgili Bakanlık ve Bakanlığın Genel Müdürlüğü, Türkiye Yelken Federasyonu, Türk Yelken Vakfı, Yelken Kulüpleri, Engelli spor federasyonları, M.E. Bakanlığına bağlı eğitim kurumları ve Yerel Yönetimler ile işbirliği yapar.

5.18-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açabilir,

5.19-Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek federasyon çatısı altında birleşebilir.

5.20-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturabilir, yayında bulunabilir, arşiv oluşturabilir, plan ve proje yapabilir, bunlar için yarışmalar açabilir.

5.21- Kulüp (Dernek) tamamen sportif nitelikte bir ihtisas derneğidir. Siyasetle uğraşmaz.

5.22- Dernek, belli bir yöreye veya kitleye hizmetle sınırlı olmaksızın; yıl içinde elde edilen gelirlerin harcanması yetkisini, dernek yararına kullanılması kaydıyla yönetim kurulunu yetkilendirmiştir.

DERNEĞİN FAALİYET ALANI:

Dernek sportif alanda faaliyet gösterir.

DERNEĞİN KURUCULARI:

MADDE 6 – Kulüp (Dernek) aşağıda isimleri yazılı kişiler tarafından 2011 yılında kurulmuştur.

Adı ve Soyadı Mesleği Uyruğu Adresi

6.1.

Aynur CESUR

Yelken mlz.imalat

 

T.C.

Gemlik-BURSA

6.2.

Önder CESUR

Yelken ant.

T.C.

Gemlik-BURSA

 

6.3.

Nilgün AKÜZEL

İktisat muhasebe

T.C.

Gemlik-BURSA

6.4.

Mutlu AKÜZEL

Özel Sektör

T.C.

Gemlik-BURSA

 

6.5.

Murat BAŞOĞLU

Balıkçı

T.C.

Mudanya-BURSA

 

6.6.

Arif Sadi SAYDAM

Müteaahit

T.C.

Mudanya-BURSA

 

 

 

 

 

6.7

Yavuz DEMİRCİ

Müteaahit

T.C.

Mudanya-BURSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik Hükümleri

ÜYELİK KOŞULLARI:

MADDE 7 – Üyelik koşulları aşağıda gösterilmiştir.

7.1-Fiil ehliyetine sahip gerçek kişiler ile Medeni Kanunun; geçici 11. ve 12. maddelerine göre evlenme veya mahkeme kararı ile ergin kılınanlar ve tüzel kişiler ile medeni haklarını kullanmaya yeterli olanlar,

7.2-Hiç kimse, derneğe üye olmaya ve dernek de üye kabul etmeye zorlanamaz.

7.3-Dernek ödentilerini ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle Dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar kesinleşme tarihinden en az üç yıl sonra olma şartı ile tekrar Derneğe üye olabilirler.

ÜYELİK TÜRLERİ:

MADDE 8- Kulübün üç tür üyesi vardır.

8.1 – Asıl Üye: İş bu tüzükte “ üye “ olarak adlandırılacaktır.

8.1.1-Onsekiz yaşını ikmal etmiş olan ve bütün üyelik koşullarını yerine getirerek üyeliğe kabul edilmiş kişilerdir.

8.1.2-Asıl üyenin on sekiz yaşını dolduran yirmi altı yaşından gün almamış çocuklarının asıl üye olabilmeleri, Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu uyarınca Dernek üyeliğine mani bir halinin olmaması ve yazılı müracaatı takiben, ilgili asıl üyenin kulübe karşı doğmuş tüm yükümlülük ve borçlarının yerine getirilmesi ile mümkün olur.

8.1.3-Asıl üyeliğe müracaat eden aday üyenin bütün üyelik koşullarını yerine getirerek üyeliğe kabul edilmesinden sonra üyenin 18 yaşını doldurmuş ve yirmi altıncı yaşından gün almamış, bekâr ve öğrenci çocuklarının asıl üyelikleri o tarihte yürürlükte olan kulüp (dernek) giriş ödentisinin (2/4) kadarının ödenmesi ile mümkün olur.

8.1.4-Asıl üyenin eş ve on sekiz yaşından küçük çocukları kulüp tesislerinin tümünden yararlanabilir.

Üye eş veya çocukları hakkında alınacak kararlara uyulması asıl üyenin sorumluluğundadır.

8.1.5-Asıl üyeler tüzükteki şartlara uymak sureti ile Kulübün (Derneğin) bütün organlarını seçmeye ve bu organlara seçilmeye, Dernekler Yasası ile bu Tüzüğün verdiği bütün hakları kullanmaya yetkilidir.

8.1.6-Boşanma halinde, asıl üye olmayan eş tesislerden yararlanamaz.

8.1.7-Asıl üyenin ölümü halinde, eşi ölüm tarihini takip eden bir yıl içinde yazılı müracaat ederse Yönetim Kurulu kararı ile asıl üye olur.

 

8.2 – Sporcu Üye:

8.2.1-Kulübün ihtiyacı ve imkânları oranında ve yalnızca spor yaptığı sürece kulüp tesis ve malzemelerinden yararlanmak kaydı ile ilgili Bölge Müdürlüğünde b.y.k.s.s.na kayıtlı bulunan lisanslı sporcu, Komodorun teklifi üzerine veya re’ sen Yönetim Kurulu kararı ile sporcu üye kabul edilebilir.

8.2.2-Sporcu üyeler giriş ödentisi ve aidat ödemezler, kulüp organlarına seçilemezler, seçimlerde oy kullanamazlar.

8.2.3-Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğünde kayıtlı olmayan veya vizelerini yaptırmayanlar, sporcu üye olamazlar.

8.2.4 -Yönetim Kurulu, Komodorun teklifi üzerine veya re’ sen sporcu üyenin üyeliğine son verilebilir.

8.2.5-Onsekiz yaşından küçük kişilerin veli veya vasilerinden yazılı izin getirmeleri şarttır.

8.2.6- Burgaz Yelken Kulübü Su sporlarında spora başlamış olan veya Burgaz Yelken Kulübü Su sporlarında lisanslı sporcusu olarak en az 5 sene, Türkiye Yelken Federasyonu faaliyet programında yer alan müsabakaların en az yüzde altmışına katılmış, bu müsabakalardan en az 4 inde derece almış, müracaat tarihinde de vizeli kulüp lisansı olan sporcular, bu durumlarını teşvik etmek ve üyelik müracaat koşullarına uymak kaydı ile o tarihte yürürlükte olan giriş ödentisi alınmadan Yönetim Kurulu kararı ile asıl üye olarak kabul edilebilirler.

8.2.7-Üyelik müracaat koşullarına uymak kaydı ile ve yarışmacı yelken sporcusunun özellikleri dikkate alınarak, olimpik sınıflarda 3 kez Türkiye Şampiyonu olmuş, Dünya veya Avrupa Şampiyonalarında ülkemizi temsil eden veya Olimpiyatlara yelken sporcusu olarak katılmış olanlar giriş ödentisi alınmadan Yönetim Kurulu kararı ile asıl üye olarak kabul edilebilirler.

8.2.8-Verilen üyelikler ilk toplantıda, Genel Kurulun onayına sunulur.

8.3 – Onursal Üye:

8.3.1 – Derneğe maddi veya manevi yardımı dokunan kimselere, Yönetim Kurulu tarafından onursal üyelik verilebilir.

8.3.2-Verilen onursal üyelikler ilk toplantıda, Genel Kurulun onayına sunulur.

8.3.3-Onursal üyeler, kulübün bütün olanaklarından yararlanırlar. Ancak aidat ödemezler, organların seçimlerinde oy kullanamazlar ve organlara seçilemezler.

8.3.4-Genel Kurul da hazır bulunan üyelerin 1/10’nun yazılı olarak verecekleri imzalı önerge ile Derneğe maddi veya manevi bakımdan önemli katkı sağlamış bulunan Derneğimizin Başkanlığını yapmış üyelere, Genel Kurul kararı ile Onursal Başkanlık unvanı verilebilir.

 

ÜYELİK İŞLEMLERİ:

MADDE 9 – Dernekler Kanunu ve özel kanunlar hükümlerine göre, dernek üyeliğine engel bir durumu bulunmayan, onsekiz yaşını tamamlamış herkes, aşağıdaki usul ve koşullarda kulübe (derneğe) üye olabilir. Dernekler yasasında öngörülen üyelik koşullarına sahip olanların üyeliği hakkında yapılacak işlemler şunlardır:

9.1-Aday Üye, giriş formunu eksiksiz doldurur ve imzalar.

9.2-Bu formu, kendisini teklif eden en az üç yıllık üç asıl üyeye veya Yönetim kurulundan en az 3 kişiye de imza ettirerek Yönetim Kuruluna verir.

9.3-Yönetim Kurulu giriş formunu on gün müddetle askıda tuttuktan sonra inceler ve müteakiben Aday Üye Değerlendirme Kurulunun görüşlerini ister.

9.4-Aday Üye Değerlendirme Kurulu görüşünü yazılı olarak 15 gün içinde Yönetim Kuruluna bildirir.

9.5-Yönetim Kurulu aldığı bilgiler üzerine başvuruyu kabul veya ret eder ve sonucu başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde yazılı olarak adayın bilgisine sunar. Ret sebebi açıklanmaz, açıklanmaya zorlanmaz, açıklama yapan kurul üyeleri disiplin kuruluna sevk olunur. Dernek Yönetim Kurulunun, adayın isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup hiçbir biçimde bir yere itiraz edilemez.

9.7-Yabancıların üye olabilmeleri için, Türk vatandaşlarında aranan koşullardan ayrı olarak Türkiye’de ikamet etme hakkına da sahip olmaları gereklidir.

9.8-Tüzel kişinin üye olması halinde yönetim kurulu başkanı veya temsile görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

9.10-Giriş ödentisi ayni olarak da ödenebilir. Ayni ödemenin rayiç değeri Vergi Usul Kanunu’ nun rayiç değerle ilgili tanımına göre Yönetim Kurulunca belirlenir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA :

MADDE 10 – Üyelikten çıkma koşulları aşağıda gösterilmiştir.

10.1-Üyelik; ölüm, yazılı olarak üyelikten ayrılma dileği veya çıkarılma ile sona erer.

10.2-Derneğe üye olma hakkını kaybedenlerin ve dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların dernek üyelikleri sona erer.

10.3-Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir.

10.4-Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz.

10.5-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir ve o zamana kadar olan tahakkuk etmiş yıllık aidatını ödemek zorundadır.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA :

MADDE 11 – Dernek üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda gösterilmiştir.

11.1-Kanunlarda belirtilen derneklere üye olma hakkını yitirme ve Dernek Tüzüğü hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranmak,

11.2-Tüzüğün amaç ve faaliyetleri maddelerinde gösterilen esaslara aykırı hareket etmek, onları benimsememek, ilgisizlik göstermek ve onları savsaklamak,

11.3-Çalışmalarında hüsnüniyet ve doğruluk kurallarına uymamak, üyeler arasındaki ilişkileri bozmak herhangi bir sebeple olursa olsun derneğe, işletmelerine ve ilgili kuruluşlara zarar veren üyeler,

Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili üyeler, Yönetim Kurulu’ nca dernekten çıkartılabilir.

11.4-Çıkarma kararına bu sebeplerin haklı sayılamayacağı iddiasıyla itiraz edilemez.

11.5- Üyelik aidatların ödenmemesi durumlarında yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır.

AİDAT ÖDEMEME:

MADDE 12-

12.1-Giriş Ödentisi ile Yıllık aidat ve cezalarını, ait olduğu yıl içinde yapılacak taahhütlü iki hatırlatma yazısına rağmen, mazeretsiz ödemeyen üye hakkında Yönetim Kurulu, yılsonu itibari ile çıkarılma kararı alabilir. Mazeretin takdiri ve sürenin uzatılması Yönetim Kurulu yetkisindedir.

12.2- Giriş ödentisinin tamamını üyelik kaydının yapılmasından itibaren altı ay içinde ödemeyen üyenin üyelik kaydı Yönetim Kurulu kararı ile silinir ve ilk toplantıda Genel Kurulun onayına sunulur.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ:

MADDE 13- Dernek üyeliğinden çıkarılma işlemleri ve itiraz usulü aşağıda gösterilmiştir.

13.1- Yönetim Kurulu tarafından verilen çıkarılma kararı aynen uygulanır ve yapılacak ilk genel kurul da karara bağlanır.

13.2-Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere (15) gün içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.

13.3-Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurulda reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler. Çıkarılan üyenin Genel Kurul tarihinden başlamak üzere bir ay içinde alınan karara karşı mahkemeye başvurma hakkı saklıdır.

ÜYELERİN HAKLARI:

MADDE 14- Dernek üyelerinin hakları aşağıda gösterilmiştir.

14.1-Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz.

14.2-Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

14.3-Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsile görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

14.4-Dernekten çıkmak için dernek üyeliğinden çıktığını bir yazı ile derneğe bildirmek yeterli sayılır. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek mal varlığında hak iddia edemez.

14.5- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyelerin hakları kısıtlanamaz ve hiç bir üyeye ayrıcalık tanınmaz.

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

MADDE 15- Dernek üyelerinin yükümlülükleri aşağıda gösterilmiştir.

15.1-Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği yıllık aidat borcu yapılacak genel kurul toplantılarında belirlenir.

15.2-Diğer Yükümlülükler: Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlü olup özel ve genel kurul toplantılarına katılmak, ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve faaliyet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir.

15.3-Üyenin tebligat adresi, Giriş Beyannamesinde gösterdiği adrestir. Bütün yazılar bu adrese gönderilir. Adresini değiştiren üyenin yeni adresini en geç (15) gün içinde yazılı olarak bildirmesi gereklidir. Tebligat ilgili yasada belirtilen usulle yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Hükümleri

ORGANLAR:

MADDE 16-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

16.1-Genel Kurul

16.2-Yönetim Kurulu

16.3-Denetim Kurulu

16.4-Kulüp Divanı

16.5-Disiplin Kurulu

16.6-Aday Üye Değerlendirme Kurulu

16.7-Komodorluk

16.8-Muhasip Üye

16.9-Amatör Denizcilik Federasyonu Üyeleri

GENEL KURUL:

MADDE 17- Genel Kurul;

17.1-Dernek tüzüğünde belli edilmiş zaman Olağan Genel Kurul her iki yılda bir Şubat ayı içerisinde toplanır. Yönetim Kurulu faaliyet dönemi sonundan, Genel Kurulun yapıldığı tarihe kadar olan zaman içinde, Derneğin sadece isletme masraflarına ait harcamaları dışında harcama yapamaz.

Bu ara dönem için ayrıca bilanço yaparak Genel Kurula sunmakla yükümlüdür.

17.2-Yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

17.3- Mali konuların da görüşüldüğü bu toplantıda Yönetim Kurulu tarafından sunulacak faaliyet raporu ile bilânço ve gelir-gider tablosu Aralık ayı sonu itibariyle düzenlenir.

17.4-Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

17.5-Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ:

MADDE 18- Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir.

18.1-Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan; bir evvelki yılın Aralık ayı sonuna kadar derneğe karşı olan bütün ödenti yükümlülüklerini yerine getirmiş üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

18.2-Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

18.3-Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ:

MADDE 19- Genel Kurul toplantı ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

19.1-Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu MUDANYA ilçesinden başka yerde yapılamaz.

19.2-Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asıl (buraya derneğin organları olarak ifade ettiğiniz tüm kurulların sayıları yazılmalı)üye, tam sayısının iki katından az olamaz.

GENEL KURULUN YAPILIŞ USULÜ:

MADDE 20- Genel Kurulun yapılış usulü aşağıda gösterilmiştir.

20.1-Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz.

20.2-Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

20.3-Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir başkan vekili ile iki yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

20.4-Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

20.5-Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı, başkan vekili ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

20.6-Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

 

GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:

MADDE 21- Genel Kurulda görüşülecek konular aşağıda gösterilmiştir.

21.1-Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

21.2-Genel Kurulda karar yeter sayısı, genel kurula katılanların salt çoğunluğudur. Ancak tüzük değişikliği ile Derneğin tasfiyesine ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.

 

GENEL KURUL KARARLARI:

MADDE 22- Genel Kurul kararları ile ilgili usuller aşağıda gösterilmiştir.

22.1-Genel kurulda, verilen önerge ile aksine karar alınmamışsa, Kulüp Divanı dışında Dernek organlarına üyelerin seçimleri gizli oylama ile yapılır. Diğer konulardaki kararların ise açık olarak oylanması zorunludur.

22.2-Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel Kurulda adaylar seçimlere geçilmeden önce saptanır. Aday olmayanlar seçilemezler.

Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir oy sandığına atılması ve hazirun listesindeki isminin karşısını imzalaması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık ve aralıksız sayım esasına göre dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Genel Kurulda seçimler iki yöntemle yapılabilir.

a-Tek ve Ortak Liste (Çarşaf Liste)

Adaylar, Genel Kurul Başkanlık Kurulu’nca soyadı alfabe esasına göre sıralanır ve ortak liste olarak bastırılır. Aday sayısı en az asıl ve yedek üye sayısı toplamı kadar olmak zorundadır. Bu listeler, Divan Başkanlığınca dernek mührü ile mühürlenerek oy pusulasına dönüştürülür. Genel Kurul üyelerince, bu oy pusulalarındaki aday isimlerinin yanına işaret konarak oylama yapılır. Oy pusulasında, seçilecek asıl üye kadar adayın işaretlenmesi suretiyle oy kullanılır. Seçilecek üye sayısından fazla işaretlenmiş veya dört adaydan az işaretlenmiş olan oy pusulaları geçersizdir. Tek ve ortak liste (çarşaf liste) usulüne göre seçim yapılırsa, adaylar arasında asıl üye yedek üye ayrımı yapılmaz, adayların aldıkları oy sırasına göre, genel sıralama yapılarak, asıl ve yedek üyeler belirlenir. En çok oy alanlar asıl, ondan sonra gelenler yedek üye seçilmiş olur. Eşit oy alanlar arasında ad çekme yoluyla sıra saptanır.

b-Blok Liste

Gündemin çalışma raporu ve görüşmeler maddesine geçilmeden, katılan üyelerin (1/10)’ nun verecekleri önerge ile Genel Kurulda hazır bulunan üyelerle yapılacak oylama sonucunda, salt çoğunluğun kararı ile blok liste oy pusulası usulü ile seçimlerin yapılmasına karar verilebilir.

Blok liste ile yapılacak her organ seçimlerinde, kullanılacak oy pusulasında seçilecek üye sayısı kadar asıl üye adayı ile seçilmesi gereken yedek üye sayısı kadar aday yer alır.

Blok listeler dışında asıl ve yedek üye adayı olarak başvuruda bulunmak mümkündür. Divan Başkanlığınca kesinleştirilen bireysel adayların ad ve soyadlarını içeren bir liste sandık başına ve/veya oy verme hücrelerine asılır. Basılmış olan blok listeler, Divan Başkanlığınca, dernek mührü ile mühürlenerek oy pusulası haline dönüştürülür.

Bu halde, blok listede yazılı isimler çizilebilir, yerine yeni isim yazılabilir. Her adayın aday olduğu listeden, şahsen veya ayrı listelerden aldığı oylar hesaba katılarak toplanır ve böylece listedeki sıra saptanır.

Asıl ve yedek üyeler ayrı ayrı belirlenir. Şu kadar ki; seçilecek üye sayısından fazla veya dört adaydan az isim yazılı pusulalar geçersizdir. Ayrı organlar için tek oy pusulası düzenlenebilir. Bu halde bir organ listesinde geçersizlik varsa veya aday olmayanların yazılması halinde oy pusulasının yalnızca ilgili organ için olan bölümü iptal edilir. Pusulanın diğer organla ilgili bölümleri geçerli olur ve sayılır.

 

22.3-Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

22.4-Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

22.5-Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.

22.6-Diğer organların kararlarına karşı, dernek iç denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.

22.7-Genel Kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.

 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL:

MADDE 23- Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile ilgili ilkeler aşağıda gösterilmiştir.

23.1-Olağanüstü Genel Kurul, olağan genel kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olamayacak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca yönetim kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.

23.2-Dernek üye sayısının(1/5)’inin konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,

23.3-Yönetim Kurulunun, gerek gördüğü konularda (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı karar,

23.4-Denetim Kurulunun Dernek hesap işlemleri, bütçe, yasa ve tüzük kuralları ile dernek çıkarlarına aykırı işlemler konusunda alacağı oy birliği kararı,

23.5-Olağanüstü genel kurul toplantısı olağan genel kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır. Olağanüstü genel kurul gündemi çağıranlarca düzenlenir ve gündeme madde eklenmesi veya çıkartılması önerisi yapılamaz.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 24-Genel Kurul Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

24.1-Türk yasaları ile Dernek tüzük hükümleri doğrultusunda gerekli kararların alınması,

24.2-Dernek organlarının seçilmesi, Yönetim Kurulunun seçilememesi halinde toplantıyı yöneten Genel Kurul Divan Başkanlığı ilk Genel Kurul toplantısına kadar sadece zorunlu işlerle sınırlı olmak, geçikmelerden doğabilecek zararları önlemek için derneğin sevk ve idaresinden yetkili ve sorumludur.

24.3-Dernek tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin yönetim kurulu tasarısını görüşüp karara bağlanması,

24.4-Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,

24.5-Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

24.6- Giriş ve yıllık aidat miktarlarının ve yeni alınacak üye adedinin tespit edilmesi,

24.7-Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,veya yetkinin geri alınması.

24.8-Gerekli görülen yerlerde şube açılabilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

24.9-Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,

24.10-Derneğin Uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya Kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

24.11-Dernek üyeliğinden çıkarılanların yönetim kurulu kararlarına karşı, sürelerinde yaptıkları itirazları hakkında karar verilmesi,

24.12-Derneğin dağıtılması,

24.13-Derneğin Kamu yararına çalışan derneklerden sayılması için karar verilmesi,

24.14-Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

24.15-Genel Kurul üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir ve derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür.

24.16-Genel Kurul derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

24.17-Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları ile Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatların miktarının tespit edilmesi,

24.18-Derneğin, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturulabilmek ve oluşturulacak Platformlar da, derneği temsille görevlendirilecek kişi veya kişilerin belirlenmesi için karar almak.

24.19-Derneğin İktisadi İşletme, Vakıf ve Sandık kurması ve bu hususlardaki çalışmalar için yönetim kuruluna yetki verilmesi.

 

YÖNETİM KURULU:

MADDE 25- Derneğin yetkili yönetim organı bulunan yönetim kurulunun oluşum biçimi aşağıda gösterilmiştir.

25.1-Yönetim Kurulu, Genel Kurulda iki yıllık süre için, aksine karar alınmamışsa gizli oyla seçilmiş, (5) asıl ve (5) yedek üyeden oluşur. Seçim Tüzüğün 22. maddesindeki usule göre yapılır.

25.2-Seçimlerden önce genel kurul, yönetim kurulu asıl ve yedek üye sayısını saptayabilir. (sayılar tüzükte belirlenir ve sayılar tüzük değişikliği yapılarak değiştirilebilir.)

25.3-Yedek üyeler, boşalan asıl üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeni ile yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse yeniden seçim için genel kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

25.4-Yönetim Kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır; bu görevini kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.

 

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI:

MADDE -26 Yedek üyeler, boşalan asıl üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

 

YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA İLKELERİ:

MADDE 27- Yönetim Kurulunun çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

27.1-Yönetim Kurulu; seçimi izleyen altı gün içinde düzenlenecek ilk toplantıda bir Dernek Başkanı, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter, bir muhasip, bir Teknik Üye ve Sosyal İlişkilerden sorumlu (Komodor) üyeleri seçmek suretiyle görev bölümü yapar.

27.2-Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir. 27.3-Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğu ve karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.

27.4-Yönetim Kurulu Dernek Başkanının ve üyelerden birinin çağrısı ve saptadığı gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmasını yapar. Yönetim Kurulu Üyeleri gündeme madde ilavesini teklif edebilirler.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 28- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

28.1-Türk yasaları ve bu ana tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak, genel kurul kararlarını uygulamak.

28.2-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine, bir kaçına veya bir üçüncü kişiye yetki vermek.

28.3-Genel Kurulca açılmasına karar verilen şubelerin kurucularını belirlemek ve yetki vermek. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını karar vermek.

28.4-Çalışma dönemi faaliyet programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve genel kurulca onaylandıktan sonra uygulamak.( gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.)

28.5-Geçen çalışma dönemi faaliyet raporu ile bilânço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak. Hesap dönemi sonunda, Olağan Genel Kurul tarihine kadar geçecek süre içersinde yapılacak harcamalar, tahsilâtlar ve tüm icraatlardan Yönetim Kurulu yetkilidir.

28.6-Üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan; bu ana tüzük hükümleri ve genel kurul kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeleri Disiplin Kuruluna sevk etmek ve bu konuda Genel Kurulca alınan kararları uygulamak.

28.7-Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak; üyelerine, gazetede ilanı veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek.

28.8-Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak çalışma grupları ya da komiteler kurmak ve raporları hakkında gereken kararları almak.

28.9-Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek.

28.10-İktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek.

28.11-Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak.

28.12-Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek.

28.13-Geçen çalışma dönemi sorumlusu yönetim kurulundan görevi ve bilânço gereği Dernek malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi yönetim kuruluna teslim etmek.

28.14-Genel Kurulca tespit edilen; dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelerini ve verilecek gündelik ve yolluk miktarları ile Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerini ve verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatların miktarını uygulamak,

28.15-Derneğin, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturulabilmek ve oluşturulacak Platformlar da, derneği temsille görevlendirilecek kişi veya kişilerin belirlenmesi için karar almak.

28.16-Taşınır demirbaş alım ve satımı yapmak, sürekli ve geçici sponsorluk anlaşmaları yapmak, reklâm sözleşmeleri yapmak ve geliri elde etmek ve bu konularda sözleşmeler imzalamak.

28.17-İnternette Web Sitesi yayınlamak.

28.18-Dergi ve bülten çıkartmak.

28.19-Kulüp Divanının isim listesini düzenler ve Kulüp Divanının almış olduğu tavsiye kararlarını görüşür.

28.20-Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

DENETİM KURULU:

MADDE 29- Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından Denetim Kurulu aracılığı ile Dernek iç denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır.

 

29.1-Denetim Kurulunun oluşumu ile ilişkili hükümler aşağıda gösterilmiştir.

a)Denetim Kurulu, asıl üyeler arasından Genel kurulda aksine karar alınmamışsa, gizli oyla üç (2) yıl(genel kurul peryodu 2 yılda bir çelişkili) için seçilmiş 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Seçim Tüzüğün 22. maddesindeki usule göre yapılır.

b)Denetim Kurulu, Derneğin ve İktisadi İşletmesinin denetleme görevini üç ayı geçmeyen aralıklarla yapar. Toplantı ve karar yeter sayısı ikidir.

c)Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

d)Derneğin ve İktisadi İşletmesinin üç ayda bir yapılacak olan mali denetimlerinin tüm faaliyetleri kapsamasına ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak yapılmasının gözetilmesi esastır.

29.2-Denetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a)Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini araştırmak ve incelemek

b)Defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve üç ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

c)Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

KULÜP DİVANI:

MADDE 30-

30.1-Kuruluş ve Üyeler:

Divan Kurulu Derneğin danışma organı olup Tüzükle verilen yetki çerçevesinde kararlar alabilir.

Divan Kurulu, Kulüp (Dernek) üyelikleri devam etmek kaydı ile aşağıdaki üyelerden oluşur:

a)10 yılını doldurmuş ve son beş Genel Kurul toplantısından en az üçüne katılmış Kulüp (Dernek) asıl üyeleri,

b)Kulüp (Dernek) organlarında halen görevde olan üyeler görev süreleri boyunca,

c)Geçmiş dönem Kulüp (Dernek) Yönetim Kurulu Başkanları ve Komodorları,

d)Geçmiş dönemlerde kulüp (Dernek) organlarında görev yapmış fakat görevinden istifa yoluyla

ayrılmamış ve aynı zamanda Kulüp (Dernek) üyeliğinde 20 yıllık süreyi tamamlamış üyeler.

e)Kulüp adına Türkiye yelken Federasyonu listesinde bulunan en az 100 adet yelken yarışmasına katılmış ve kulüpte 10 yılını doldurmuş sporcu üyeler.

 

Divan Kurulu üyeliğini hak eden üyeler Yönetim Kurulunca yazılı olarak bilgilendirilir, Dernek üyeliği devamı halinde süresizdir.

 

30.2-Toplantılar:

Kulüp (Dernek) Divanı, Olağan Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanarak kendi üyeleri arasından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Sekreter üye seçer. Bu seçimler her sene yapılır. Başkan Yardımcısı, Başkanın bulunmadığı hallerde Başkana vekâlet eder.

Kulüp Divanı, Başkanının çağrısı üzerine yılda en az iki defa olmak üzere Nisan – Kasım ayları içinde olağan, Yönetim Kurulunun veya Denetleme Kurulunun veya Divan Başkanının çağrısı veya Divan Üyelerince Divan Üyesi tam sayısının (1/10)’ nun yazılı talebi üzerine olağanüstü toplanır. Toplantının yer, gün ve saati ile gündemi en az bir hafta evvel üyelerine Dernek Yönetimince usulüne göre bildirilir.

Divan Kurulu, üye tam sayısının en az (1/20) üyesinin iştiraki ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır ve karar defterine aynen yazılıp imzalanır. Oy eşitliği halinde Divan Başkanının oyu ağırlık kazanır.

30.3-Görev ve Yetkileri:

a) Her toplantıda Derneğin o devresindeki çalışması hakkında Yönetim Kurulunun vereceği bilgi üzerine öneri ve öğütlerde bulunur.

b) Gerekli gördüğü hallerde idari, mali ve sportif konulardaki sorunları çözümler,

c) Tüzük gereğince kendisine ulaşan sorunları çözümler,

d) Tüzüğün uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlıkları düzenler ve çözümler,

e) Tüzük hükümlerine uyulup uyulmadığını inceleyerek sonucunu Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir,

f) Derneğin gelişmesini ve geleceğini ilgilendiren konularda araştırmalar yapar,

g) Dernek organları arasındaki ilişkileri düzenler ve aralarındaki anlaşmazlıkları giderir,

h) Tüzüğe göre yapılacak yönetmelikleri inceler ve gerektiğinde önerilerde bulunabilir,

ı) Yönetim Kurulu’nun isteklerini görüşür,

i) Denetim Kurulu’nun vereceği raporları inceler ve bu konuda Yönetim Kurulu’na öğütlerde bulunur.

j) Gerek gördüğünde Genel Kurulun Olağanüstü toplantıya çağrılmasını Yönetim Kurulu’na önerir,

k)Karara bağladığı fakat uygulamasının yapılmadığı veya karara bağlayamadığı konuları Genel Kurul toplantısı gündemine konulması hususunda karar alır ve hususu Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir ve/veya Genel Kurul Başkanlığına önerge olarak verir.

l) Tüzük ile kendisine verilen diğer görevleri yapar ve yetkilerini kullanır.

DİSİPLİN KURULU:

MADDE 31-

31.1-Kuruluş ve Üyeler:

a)Disiplin Kurulu, Genel kurulda aksine karar alınmamışsa, gizli oyla asıl üyeler arasından, 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek üye olmak üzere, dört (iki)yıl (genel kurul peryodu ile çelişki) için Genel Kurul tarafından seçilir. Seçim Tüzüğün 22. maddesindeki usule göre yapılır.

 

b)Disiplin Kurulu Üyeleri, görev süreleri boyunca Divan Kurulu Üyeliği dışında başka organlarda görev alamazlar.

 

c)Kurul, seçimini takip eden on gün içinde toplanarak kendi aralarından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Sekreter üye seçer.

 

d)Disiplin Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

 

e)Disiplin Kurulu, asıl üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik halinde Başkanın oyu ağırlık kazanır.

 

f)Disiplin Kurulu üyeleri, ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve sıhrî hısımları ile müştekisi oldukları konuda soruşturma ve kararlara katılamazlar.

31.2-Görev ve Yetkileri:

a)Yönetim Kurulu, kulüp organlarından ve asıl üyelerden gelen şikâyetleri incelenmek üzere Disiplin Kuruluna gönderir.

b) Şikâyete konu olayın vuku bulduğu tarihten itibaren şikâyetçi yazılı olarak 30 gün içinde Yönetim Kuruluna bildirir. Yönetim Kurulu bu şikâyeti 30 gün içinde Disiplin Kuruluna sevk edebilir. Bu süreden sonra yapılacak şikâyetler zaman aşımı sebebi ile Disiplin Kuruluna gönderilerek incelemeye alınmaz.

c)Disiplin Kurulu, şikâyetçi veya şikâyetçilerin şikâyetleri sorulmak üzere davetiye yollanarak dinlenilmelerine ve hakkında şikâyet vaki olan üyeyi davet ile savunmasını almaya zorunludur. Ancak, yazılı taahhütlü davete rağmen gelmeyen ve savunma yapmayan üye hakkında bu yükümlülükle bağlı kalmaz. Kovuşturma ve karar işlemlerini en kısa zamanda bitirmek ve en adil karara varmaya çalışmak tabii görevidir.

d) Disiplin Kurulu kararları özel defterine geçirilerek üyelerce imza edilir. Disiplin Kurulunun görüşü, Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karar bağlanır ve taraflara yazılı olarak bildirilir.

Kovuşturmanın neticesine göre hakkında şikâyet vaki olan üye hakkında:

A-Uyarma

B-Kınama

C-Çıkarma

Cezalarından biri verilebilir.

Çıkarma cezası alanlar, kararın kendilerine tebliğinden itibaren, Kulüp tesislerine giremez, bunlardan istifade edemez ve üye misafiri olarak da gelemez. Çıkarma cezası alanlar hakkında Tüzüğün 13. madde hükümleri uygulanır.

 

ADAY ÜYE DEĞERLENDİRME KURULU ve GÖREVLERİ:

MADDE 32- Aday Üye Değerlendirme Kurulunun oluşumu ve görevleri aşağıda gösterilmiştir.

32.1-Aday Üye Değerlendirme Kurulu, asıl üyeler arasından Genel kurulda aksine karar alınmamışsa, gizli oyla dört (iki)yıl (genel kurul peryodu ile çelişki) 5 (beş) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Seçim Tüzüğün 22. maddesindeki usule göre yapılır.

32.2-Kurul, seçimini izleyen on gün içinde toplanarak kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer.

32.3-Kurul, Yönetim Kurulu tarafından intikal ettirilen asil üye olmak isteklerini inceler. En geç otuz gün içinde inceleme ve soruşturmalarını yaparak neticesini karara bağlar, karar defterine aynen yazar ve kararını yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir. Kararlarda gerekçe gösterilmesi zorunlu değildir. Olumsuz karar Yönetim Kurulunu bağlar.

32.4-Genel Kurul dönemi içinde Genel Kurul kararı uyarınca belirlenen yeni alınacak üye adedinden fazla olan taleplerin ret edildiğini en geç otuz gün içinde başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

32.5-Sporcu üyelik başvurusu yapanların üyelikleri, Kurulun mülakatı neticesinde Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

 

KOMODORLUK:

MADDE 33-

33.1-Kuruluş ve Üyeler:

a)Komodor, Genel Kurul tarafından, asıl üyeler arasından, iki yıl için seçilir. Seçilecek kişide, yelken sporu yapmış olması, denizciliği bilmesi, yabancı lisana vakıf olması gibi özellikler aranır

b)Komodor seçilen kişi, kendisine bir Viskomodor (yardımcı) seçerek Yönetim Kurulunun onayına sunar.

c)Viskomodorun görevi, Komodorun görev süresinin bitimi veya Komodorun Yönetim Kuruluna Viskomodorun vazifeden affı konusunda yazılı müracaatı ve Yönetim Kurulunun onayı üzerine sona erer. Herhangi bir nedenle Komodorluğun boşalması halinde de Viskomodorun görevi sona erer.

d)Komodorun herhangi bir nedenle göreve devam edememesi veya istifası halinde Yönetim Kurulu; kendi içinden veya yedeklerinden veya üyelerden birisini açık oyla seçer ve seçilen kişi Komodorun kalan görev süresini tamamlar ve ilk Genel Kurul da onaya sunar.

 

33.2-Görev ve Yetkileri:

Federasyon ve diğer spor kuruluşlarında Kulüp Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte veya Başkanın muvaffakatı ile yalnız olarak kulübü temsil eder. Kulüp Yönetim Kurulu ile görüşerek önerilerde bulunur. Yönetim Kurulunun bildireceği esaslar doğrultusunda yarışlar düzenler ve her şekilde kulübün amacına hizmet eder. Yönetim Kurulu toplantılarına kendi konuları ile ilgili olarak katılabilir. Oy hakkı yoktur.

 

 

ORTAK HÜKÜMLER:

MADDE 34-

34.1-Yönetim, Denetim, Disiplin ve Aday Üye Değerlendirme Kurulları üyeleri, özürsüz olarak üst üste dört toplantıya katılmadıkları takdirde kurul kararı ile görevlerinden ayrılmış sayılırlar.

34.2-Herhangi bir nedenle kuruldan ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye yedi gün içinde asıl üyeliğe çağrılır.

34.3-Yönetim, Denetim, Disiplin ve Aday Üye Değerlendirme Kurulları asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

34.4-Yönetim, Denetim, Disiplin ve Aday Üye Değerlendirme Kurullarına yedeklerden giren üye kalan süreyi tamamlar.

34.5-Tüzel kişinin üye olması halinde, yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Yürütme Birimi

YÜRÜTME BİRİMİ:

MADDE 35– Dernek Yürütme Birimi, Birim Görevlileri ile Uzman Danışmanlar ve Çalışma Komitelerinden oluşur.

 

Yürütme Birimi, Yönetim Kurulunun gözetim ve yönetiminde, Dernek organlarının kararlarını uygulamak; Lokal ve tesislerin kurulması, temsilcilikler ile platform oluşturma işlemlerini; iktisadi işletmeler ve vakıfların Derneğe ilişkin işlev ve işlemlerini yerine getirmek; Dernek hizmet ve çalışmalarının yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

UZMAN DANIŞMANLAR:

MADDE 36– Dernek amaç ve çalışma konularında yardımcı ve yararlı olmak üzere, geçici ya da sürekli olarak atanan uzman danışmalar, spor, sağlık, hukuk, mali, basın, teknik ve Yönetim Kurulunun gerek gördüğü diğer konularla Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer Kurullara ve Yürütme Birimi ile temsilciliklere danışmanlık yaparlar.

 

ÇALIŞMA GURUPLARI VE KOMİTELER:

MADDE 37 – Yönetim Kurulu kararı veya Dernek Başkanınca Dernek amaç ve çalışma konularında, yardımcı ve yararlı olmak gayesi ile geçici ya da sürekli olarak en az üç kişiden oluşan Çalışma Grupları ve Çalışma Komiteleri oluşturulabilir. Çalışma Grupları ve Çalışma Komitelerinin geçici olanları Dernek Başkanınca, sürekli olanları Yönetim Kurulu kararı ile seçilirler.Yönetim kurulunca seçilen tek kişiden oluşan MUHASİP üye Yönetim kuruluna vereceği isimle beraber çalışabilir. Amatör Denizcilik Federasyonu Üyeleri Bir defaya mahsus olmak kaydı ile genel kurulda belirlenir.Mevcut Üyelerin Ölümü ve BYKSS Üyeliğinden atılması,kendi isteğiyle ayrılması gibi durumlarda,yerine atanması gereken kişiyi ,bir sonraki genel kurula kadar yönetim kurulu atar.Amatör Denizcilik Federasyonuna müracaat edilir.

 

37.1- MUHASiP GÖREV VE YETKİLERİ

Dernegin bilcümle mali konuları ile mesgul olur.Gelir,gider evrakı ile

defterlerin usulune uygun tutulmasından,korunmasından sorumludur.Üye

aidatları,bagıslar ve bilumum gelir ve tahsilatı kendi sorumlulugu altında yürütür.

Dernek kasasında,cari aidatın 10 katından fazla para bulunduramaz.Bu

miktarın üzerindeki para,Dernek adına bankalarda açılmıs cari hesaplara

yatırılmak mecburiyetindedir.

Sarf evrakını Baskan veya Genel Sekreterle müstereken imzalar.

Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun kabul ettigi bütçe dısındaki sarf kararlarını

uygulamaz.Muhasip üyenin veya yazılı olarak yetkili kıldıgı Yönetim

Kurulu üyesinin imzası olmadan hiçbir ödeme yapılmaz.

Muhasipligin bosalmasında,Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri

arasından,sıraya bakılmaksızın birisi bu göreve gizli oyla seçilir ve yerine

seçildigi Muhasip’in görev süresini tamamlar.

Bu seçimin yapılabilmesi için o toplantıda Baskanın bulunması ve Yönetim

Kurulunun 2/3 üyesinin katılımı sarttır.

 

37.2- AMATÖR DENİZCİLİK FEDERASYONU ÜYELERİ

Kuruluş amaçları aynı olan derneklerin bir araya gelerek kurdukları Amatör Denizcilik Federasyonu tüzüğünün tarafımızdan da kabul edildiğine; derneğimizin üye olarak Amatör Denizcilik Federasyonu’na katılmasına; üyelik işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte derneğimizin, (4721 sayılı T.M. K 98. Maddesine uygun olarak düzenlenmesi gerekiyor)

Amatör Denizcilik Federasyonu Genel Kurullarında aşağıda ad, soyadı ve T.C. kimlik numaraları bulunan 3 temsilci tarafından temsil edilmesine oybirliğiyle, karar verildi.

 

AD SOYAD T.C. NO

 

AYNUR CESUR 36727058604

 

ÖNDER CESUR 36739058258

 

MUTLU AKÜZEL 13592400240

 

 

YÜRÜTME BİRİMİ GÖREVLİLERİ:

MADDE 38 – Dernek Bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği ölçülerde Yürütme birimi Görevlileri Yönetim Kurulunca atanabilir. Yürütme Birimi Görevlilerinin görev ve yetkileri “Personel Özlük Hakları Yönetmeliği”nde gösterilir.

 

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

MADDE 39-Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu başkanı veya dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından; yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, T.C. Kimlik no.ları, meslekleri ve ikametgâhları, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Mali Hükümleri

 

HESAP DÖNEMİ VE BÜTÇE:

MADDE 40- Derneğin hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Derneğin bütçesi yıllık bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Yıllık bütçe yönetmeliğinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.

Bütçe dönemi dışında; hesap dönemi sonundan, Olağan Genel Kurul tarihine kadar geçecek süre içersinde yapılacak harcamalar, tahsilâtlar ve tüm icraatlardan Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

DERNEĞİN GELİRLERİ:

MADDE 41- Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

41.1-Yıllık Aidat: Dernekler Kanunu hükümlerine göre Genel Kurul kararı ile saptanır.

41.2-Giriş ödentisi: Asıl üyeliği Yönetim Kurulunca kabul edilen kişiden Genel Kurulun saptadığı giriş ödentisi alınır.

41.3-Yararlanma Payı: Dernek, Lokal ve Tesislerden yararlanmak istenildiği takdirde ödenecek tutardır.

41.4-Katılma Payı: Lokal ve Tesislerin yeniden inşa ya da mevcutlarda değişiklik için her çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ve proje giderlerini karşılamak amacı ile üyelerden tahsil edilen tutardır.

41.5-Dernek taşınır ve taşınmaz mallarının satışları ile haklarının kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır değerler gelirleri,

41.6-Her türlü piyango satışları ile balo, eğlence, konser, spor yarışması, konferans, toplantı, temsil, festival, yayın, reklâm ve gösteri ile benzer düzenlemelerden elde edilen gelirler,

41.7-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak her türlü koşullu ya da koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlar,

41.8-İktisadi işletmeler, lokal, ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler,

41.9-Süresi içinde yapılmayan ödemelerden alınan gecikme zammı gelirleri,

41.10-Yelkencilik eğitimi ve kursu gelirleri.

41.11-Sponsorlarla yapılan sözleşmeler gereği; sponsorlardan sağlanan her türlü nakdi ve gayri-nakdi gelirler,

41.12-Amatör denizcilik federasyonuna ait belgelerin kulüp(Dernek) adına verilen yetkiler dahilinde 3.şahıslara verilecek olan ehliyet ve yenileme işlemleri gibi evraklar

41.13-Diğer gelirler,

 

DERNEĞİN BORÇLANMA USÜLLERİ:

MADDE 42- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu son Genel Kurul da onaylanan bilânçoda belirlenmiş Dernek öz varlığının ¼ ünü aşan borçlanma yapamaz. Bu oranın üzerindeki borçlanmalarda ek bütçe ve Genel Kurul kararı gerekir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ:

MADDE 43- Derneğin gelir ve gider işlemlerinde aşağıda gösterilen kural ve yöntemler uygulanır.

43.1-Asıl üye yıllık aidatını her yılın Nisan ayının son gününe kadar öder. Bu tarih, Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir.

43.2-Üye aidatını süresi içinde ödemediği takdirde, geçen her ay için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun da belirtilen oranda gecikme zammı öder.(geçikme zammı yoktur.)

43.3-Dernek gelirleri Alındı Belgesi ile toplanır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen hesap belgesi veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri, dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir. Alındı belgesinde, ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Ayni bağış ve yardımlar için de rayiç bedel üzerinden alındı belgesi düzenlenir.

43.4-Dernek adına gelir toplamakla yetkili ve görevli olan kişiler, tahsil ettikleri paraları iki gün içersinde derneğin bankada ki hesabına yatırır veya bankalar vasıtasıyla gönderir veya Dernek Saymanına teslim eder.

43.5-Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

43.6-Dernek mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilir. Nakdî yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.

43.7-Derneğin bankadaki hesabından para çekmeye yetkili en az iki imzanın birlikte bulunması şarttır.

43.8-Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak dernek, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenlenir.

43.9-Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

43.10-Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır. Bu belgeler, dernek tarafından bastırılır. Bastırılacak belgelerin, yönetmelikte belirtilen nitelikte olması zorunludur.

43.11-Dernek adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek, bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

43.12-Dernek, tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, vakıflardan, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilir.

43.13–5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, dernek kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşlarından, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında aynî veya nakdî katkı sağlayabilir.

.

 

DEFTERLER:

MADDE 44- Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar. Bütün defterlerin Dernekler Birimi veya Noterden tasdik edilmesi zorunludur.

 

44.1-İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

a)Genel Kurul Karar Defteri: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları tutanakları bu deftere tarih sırasıyla yapıştırılır.

b)Yönetim Kurulu Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

c)Disiplin Kurulu Karar Defteri: Disiplin Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

d)Kulüp Divanı Karar Defteri: Kulüp Divanının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

e)Aday Üye Değerlendirme Kurulu Karar Defteri: Aday Üye Değerlendirme Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

f)Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenir.

g)Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

ğ)Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

h)İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

ı)Bütçe ve Bilânço Defteri: Bütçe kesin hesap ve bilânçolar bu deftere işlenir.

i)Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

j)Personel İzin Defteri: Kulüp personelinin kullandığı her türlü izin bu deftere işlenir.

 

44.2-Bilânço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

a) Dernek, (44.1) bendindeki İşletme Hesabı Defteri haricindeki defterleri de bilânço esasına geçildiği takdirde de tutar.

b) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

44.3-Dernek İktisadi İşletmesi Defterleri:

 

Derneğin İktisadi İşletmesi olması halinde defterler bilânço esasına göre tutulacak olup İktisadi İşletme adına ayrıca usulüne göre tasdik ettirilecektir.

 

ALTINCI BÖLÜM

 

Genel Hükümleri

TEMSİLCİLİKLER:

MADDE 45-Dernek, gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararı uyarınca temsilcilikler açabilir. Temsilciliklerin adresi ve faaliyet alanı ile görev ve yetkileri, Dernek Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi ya da kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğe yazılı olarak bildirilir. Temsilcilikler, Dernek Genel Kurulunda temsil edilemezler.

Temsilciliklere ilişkin kural ve yöntemler “Temsilcilikler Yönetmeliği”nde belirlenir.

 

PLATFORMLAR VE BİLDİRİ YAYINLAMA:

MADDE 46-Dernekler, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturabilirler. Platformların oluşturulabilmesi için derneklerin yetkili organlarınca alınacak kararlarda, derneği temsille görevlendirilecek kişi veya kişiler belirlenir.

Bir platformun faaliyete başlayabilmesi için, temsilciler tarafından bir mutabakat tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta, platformun oluşturulma amacı, çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri ile platform yönetim grubu üyeleri ve koordinatörünün isimleri belirtilir.

Dernek Yönetim Kurulunca zorunlu sayılan hallerde, dernek amacına giren konularla sınırlı olmak üzere, derneğin görüşlerini yansıtan bildiri yayınlanabilir.

 

TAŞINMAZ MAL EDİNME:

MADDE 47-Dernek, Genel Kurulun yetki vermesi halinde Yönetim Kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir, taşınmaz malları üzerinde aynı hak tesis edebilir ya da taşınmaz mallarını satabilir. Yönetim Kurulu, edinilen taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirmek zorunluluğundadır.

 

İKTİSADİ İŞLETMELER:

MADDE 48- Derneğin amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek; uygulama, eğitim ve gelire yönelik olmak üzere Dernek iktisadi işletmeleri kurulabilir.

Dernek Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek Dernek iktisadi işletmesi statüsünde Derneğin kuruluşuna ilişkin bilgiler, Derneğin amaç ve hizmet konuları ile vergi bağışıklığı konusu, işletmenin çalışma konuları, işletmenin yönetim biçimi ve temsili, işletme yönetiminin sorumluluğu ve ilkeleri, mali işlemler, işletmenin denetimi gibi hükümler yer alır.

Dernek iktisadi işletmeleri, Ticaret Sicili Tüzüğü hükümleri uyarınca tescil edilirler. Tescil tarihinden itibaren faaliyete başlarlar.

 

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

MADDE 49-Dernek Tüzüğü, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin (2/3)’ nün katıldığı toplantıda ya da çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantıda katılan üyelerin, (2/3) çoğunluk oyu ile değiştirilebilir. Ancak ikinci toplantıya Yönetim ve Denetim Kurulu asıl üyelerinin toplamının en az iki katı kadar üyenin katılması zorunludur.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler, tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

DERNEĞİN TASFİYESİ:

MADDE 50-Derneğin tasfiyesi Dernekler Kanunu ile Türk Medeni ve diğer kanunlar hükümlerine göre yapılır. Genel Kurul gündeminde derneğin tasfiyesi hususunda madde bulunması halinde Genel Kurul üyelerinin en az (2/3)’ ünün bulunacağı Olağanüstü Genel Kurulda toplantıya katılan üyelerin (2/3) oy çoğunluğu kararı ile tasfiye edilebilir.

İlk toplantıda (2/3) çoğunluk hazır bulunmadığı takdirde ikinci kez toplanmak üzere Genel Kurul toplantıya çağrılır. İkinci toplantıda da aynı katılım ve toplantı nisabı aranır.

Derneğin tasfiyesi kararı Genel Kurul tarafından alınır. Artan mal varlığı, nakit değerleri, diğer yasal hakları ve bunların hâsıl ettiği değerlerin nereye devredileceği Genel Kurulda karara bağlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek unvanının önüne “tasfiye halinde” ibaresi ilave edilir.

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar Genel Kurulda alınan kararda belirtildiği şekilde devredilir.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

YÖNETMELİKLER:

MADDE 51- Dernek Ana Tüzük hükümleri, yönetim kurulunun hazırlayacağı ve aşağıda gösterilen yönetmelikler hükümlerine göre uygulanır.

51.1-Personel Yönetmeliği

51.2-Muhasebe ve Bütçe Yönetmeliği

51.3-İktisadi İşletme Yönetmeliği

51.4-Çalışma Grupları ve Çalışma Komiteleri Yönetmeliği

51.5-Dernek Lokali İşletme Yönetmeliği

51.6-Temsilcilikler Yönetmeliği

51.7-Sponsorluk Yönetmeliği

 

 

Yönetim Kurulu yukarda belirtilen yönetmelikler dışında gereken yönetmelikleri de hazırlamakla görevlidir.

 

 

 

 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ:

MADDE 52 – Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ve bu kanuna atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

YÜRÜRLÜK :

MADDE 53- 5253 Sayılı Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca yapılan Tüzük değişiklikleri, 16 Aralık 2007 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş ve bu tarihte yürürlüğe girmiştir.

 

DÜZELTME YETKİSİ:

MADDE 54-Dernek Tüzüğünde yapılan değişikliklerden sonra; Dernek merkezinin bulunduğu yerdeki en büyük mülki amirliğinin direktifleri doğrultusunda Dernek Tüzüğünün yasalara, bunlarla ilgili yönetmelikler ve mevzuata uygun hale getirilmesinde ve maddelerde gereken düzeltmeleri yaparak yayıma hazır duruma getirme hususunda yönetim kurulu yetkilidir.

 

YÜRÜTME :

MADDE 55- Bu Tüzük hükümlerini yürütmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

 

 

 

 

AYNUR CESUR ÖNDER CESUR NİLGÜN AKÜZEL

 

 

 

 

 

MUTLU AKÜZEL MURAT BAŞOĞLU